Gluteus Medicus
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Gluteus Medicus

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gluteus Medicus: Gluteus Medicus, door MJHM Jansen (basisarts, coach), gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nr. 82990867.
Cliënt: een natuurlijke persoon die zich tot Gluteus Medicus wendt of heeft gewend teneinde coaching te ontvangen dan wel deze reeds ontvangt.
Overeenkomst: de coachingovereenkomst die de cliënt sluit met Gluteus Medicus.
Coaching: het toepassen van begeleiding bij advies over leefstijl, gezondheid, training en voeding om vooraf besproken doelen (fysiek of sportief) te kunnen behalen.
Coachingsheet: een in samenspraak met de cliënt opgesteld plan, waarin de algemene gegevens en het beeld van de cliënt, zijn beperkingen, mogelijkheden en wensen, doelen, actieplan, evaluatie en rapportage (metingen, notities calls) aan de orde komen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Gluteus Medicus.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Gluteus Medicus kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen of aanpassen. Cliënt zal daarover van tevoren geïnformeerd worden.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. In plaats van het nietige of vernietigde deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben, waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Informatie
1. Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst bepalen de coach en cliënt in onderling overleg welke vorm van coaching het beste bij de cliënt past en wisselen zij informatie uit die relevant is voor het coachingstraject.
2. De cliënt heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om weloverwogen keuzes over de coaching te kunnen maken. Alle informatie die aan de cliënt wordt verstrekt moet naar inhoud, vorm en moment op een voor de cliënt geschikt niveau zijn. De coach gaat bij de cliënt na of deze de informatie heeft begrepen en of er nog vragen zijn.
3. Gluteus Medicus geeft informatie over de gang van zaken van het coachingstraject, zoals de intake, het opstellen van een eventueel coachingsplan (door middel van een online beschikbare coachingsheet), de follow-up in coaching calls en het maken van afspraken die betrekking hebben op de specifieke situatie van de cliënt. Gluteus Medicus hanteert een geheimhoudingsplicht over het traject van de coach en bijbehorende cliënt.

Artikel 4 – De overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Gluteus Medicus en cliënt komt uitsluitend tot stand indien de cliënt kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te willen aangaan en de coach redelijkerwijs van oordeel is dat de hulpvraag van de cliënt op grond van de aanwezige mogelijkheden kan worden beantwoord.
2. De overeenkomst wordt automatisch aangegaan na informatieverstrekking (schriftelijk en/of mondeling na de intake) en het starten van het coachingstraject (het ontvangen van de benodigde plannen voor de cliënt in de eigen coachingsheet).

Artikel 5 – Kosten
1. Alle prijzen die Gluteus Medicus hanteert zijn inclusief btw en inclusief eventuele administratie- of verwerkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Partijen komen voor de dienstverlening door Gluteus Medicus een totaalbedrag per 4 weken als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
3. De overeengekomen richtprijs kan in voorkomende gevallen tot 10% hoger uitvallen, zonder dat hiervoor voorafgaande toestemming van de cliënt is vereist. Indien de overeengekomen richtprijs naar verwachting meer dan 10% hoger zal uitvallen, dient Gluteus Medicus hierover in overleg te treden met de cliënt en wordt het deel van de coaching dat de richtprijs overschrijdt alleen voortgezet indien cliënt hiermee akkoord gaat.

Artikel 6 – Betaling
1. De overeengekomen richtprijs voor de dienstverlening dient volledig betaald te worden na ontvangst van de factuur.
2. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer van Gluteus Medicus.
3. Indien betaling uitblijft, ontvangt de cliënt een aanmaning met een uiterste betalingstermijn van 14 dagen. Betaalt de cliënt niet binnen deze termijn, dan is de cliënt in verzuim en is Gluteus Medicus gerechtigd de wettelijke rente van 4% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de cliënt in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
4. Wanneer de cliënt in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Gluteus Medicus.
De incassokosten worden berekend aan de hand van het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.
5. Wanneer de cliënt niet tijdig betaalt, mag Gluteus Medicus zijn verplichtingen opschorten totdat de cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
Weigert de cliënt zijn medewerking aan de uitvoering van de coachingsovereenkomst door Gluteus Medicus, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Gluteus Medicus te voldoen.

Artikel 7 – Annuleren en opzeggen overeenkomst
1. Annuleren van een consult/coaching call is kosteloos mogelijk tot 24 uur vóór het afgesproken tijdstip van het consult/de coaching call.
2. Bij annulering binnen 24 uur is het in overleg nog mogelijk de coaching call te verplaatsen indien hier een goede reden voor is en er een nieuwe datum/tijd beschikbaar is. Anders vervalt deze call en vindt er geen restitutie meer plaats.
3. Opzeggen van het coachingstraject kan na een periode van minimaal 3 maanden (of ook wel 3 x 4 weken) coaching.
4. De opzegtermijn van coaching is 4 weken.

Artikel 8 – Recht op ontbinding
1. De cliënt heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Gluteus Medicus toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Gluteus Medicus niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Gluteus Medicus in verzuim is.
Gluteus Medicus heeft het recht de overeenkomst met de cliënt te ontbinden, indien de cliënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Gluteus Medicus kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de cliënt zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 9 – Levering en verzending producten
1. Levering van producten vindt plaats indien en zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats door Gluteus Medicus op het door de cliënt aangegeven adres.
3. De door Gluteus Medicus opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de cliënt bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. De levertijd vangt aan op het moment dat de cliënt het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Gluteus Medicus. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Gluteus Medicus niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
5. De cliënt dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
6. Verzendkosten zijn voor rekening van de cliënt, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
7. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de cliënt, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Gluteus Medicus niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
8. Indien de cliënt zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Gluteus Medicus, bij gebreke waarvan Gluteus Medicus niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 10 – Garantie en klachten
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Gluteus Medicus enkel een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de cliënt, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de cliënt op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de cliënt komen of van een derde die het product ten behoeve van de cliënt in ontvangst neemt.
5. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de cliënt redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de cliënt Gluteus Medicus daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na het leveren van het product of de verleende dienst op de hoogte te stellen.

Artikel 11 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Gluteus Medicus voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Gluteus Medicus zet deskundig personeel in en verleent coaching/zorg die van goede kwaliteit is, in overeenstemming met de behoefte van de cliënt.
2. Cliënt is gehouden alle relevante informatie, waaronder (schriftelijke) gegevens, die Gluteus Medicus in redelijkheid nodig heeft voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst, tijdig te verstrekken en staat in voor de juistheid van de informatie.
3. Gluteus Medicus heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
4. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de cliënt.
5. Cliënt is verplicht om naar beste kunnen medewerking te verlenen aan het uitvoeren van coaching, een en ander voor zover dit in redelijkheid van cliënt gevraagd kan worden. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt dat Gluteus Medicus tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
Indien de cliënt er niet voor heeft gezorgd dat Gluteus Medicus tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de cliënt.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Gluteus Medicus is jegens cliënt uitsluitend aansprakelijk voor schade die rechtstreeks het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
2. Er is geen aansprakelijkheid voor niet voorzienbare of indirecte schade. Hieronder wordt verstaan alle schade die niet rechtstreeks voortvloeit uit de schadeveroorzakende gebeurtenis, waaronder gevolgschade.
3. Indien Gluteus Medicus aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De hiervoor vastgelegde beperkingen in de aansprakelijkheid van Gluteus Medicus gelden niet indien de veroorzaakte schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Gluteus Medicus.
5. Elk recht van de cliënt op schadevergoeding van Gluteus Medicus vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Artikel 13 – Wijziging algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door Gluteus Medicus worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan cliënten zijn meegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 14 – Slotbepalingen
1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van Gluteus Medicus is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 december 2023
3. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als ‘Algemene voorwaarden Gluteus Medicus.’